سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

من عباس معدنچی 50 سال دارم!

 
 
من عباس معدنچی50سال دارم
خدا را شکر می کنم..
که معدن را آفرید!
تا من،شوذب،علی حمد خدا
 و بقیه همکارانم
از آن روزی بخوریم...
و نان کسی را
آجر نکنیم!
من عباس معدنچی 50 سال دارم
اگر چه همیشه
رویم سیاه است!
ولی مثل بعضی از
مسوولین شیفته قدرت!
رو سیاه نیستم!
و اگر چه کارم با سنگ است
ولی مثل برخی از
مرفهین تشنه ثروت!
دلم از سنگ نیست!
من عباس معدنچی50 سال دارم
اگر چه همیشه اوقات
دود باروت و حرف سرکارگر را
 می خورم
ولی خدا شاهد است...
حق کسی را نخورده ام!
و اگر چه دست هایم
 پینه بسته است
ولی پنبه کسی را نزده ام!
من عباس معدنچی 50 سال دارم
اگر چه به خاطر
فشار کار و روزگار...
پشتم خمیده است
ولی دلم صاف و روشن است...
واگر چه به خاطر
 کوتاهی پای چپ!
نمی توانم راست راه بروم!
ولی همیشه سعی کرده ام
راه درست را بروم...
من عباس معدنچی 50 سال دارم
اگر چه همیشه ماسک
به صورت می زنم!
ولی هیچوقت نقاب
به صورت نزده ام....
و اگر چه حقوقم
ماه به ماه دیر می شود
ولی ماه بهمن را
دوست دارم...!
من عباس معدنچی 50سال دارم
اگر چه 5 بچه قد و نیم قد دارم
ولی سودابه بچه یتیم
همسایه را از یاد نبرده ام...
و اگر چه تا به حال
امام رضا (ع) را
زیارت نکرده ام...!
ولی همیشه به رضای خدا
راضی بوده ام....
من عباس معدنچی 50 سال دارم
اگر چه پدرم به خاطر تنگدستی
من را به مدرسه نفرستاد
ولی نهج البلاغه را
 حرف به حرف می فهمم...!
و اگر چه صورتم را هر روز
با سیلی سرخ می کنم...!
ولی تا امروز
به صورت بچه هایم
سیلی نزده ام!
من عباس معدنچی 50سال دارم
اگر چه با آمپول و دارو
سرطان معده ام را
از یاد می برم
ولی به بی دردی
عادت نکرده ام...!
 و اگر چه 3 سال
در خط مقدم جبهه بودم
ولی 26 سال است
که در هیچ خطی نیستم!
 جز خط روح خدا...
من عباس معدنچی 50 سال دارم
و خدا را شکر می کنم
که کوه را آفرید...
تا یاد بگیرم
اگر چه همیشه عالم
به جسمش  تیشه می خورد
و زخمی می شود
ولی همیشه روزگار
قامتش استوار می ماند....