سفارش تبلیغ
صبا

گزارشی منظوم به صاحب عصر(عج) از رفتار منتظران فرصت طلب

گزارشی منظوم به صاحب عصر(عج) از رفتار منتظران فرصت طلب

حسن فاتحی در وبلاگش نوشت:

مولای من آقا بیا شمشیرها دربسته اند
با ظاهر یاری تو اندر کمینت جسته اند

بامکر و زشتی آشنا، با بی حیائی همرهند
انگار با اهریمنان پیمان زشتی بسته اندلجبازی و نامردمی را رسم غالب کرده اند
اخلاق را گم کرده و ازترس وجدان رسته اند

با زور و تزویر و ریا با منطق دیوانه ها
حق را پریشان کرده و بر مسندش بنشسته اند

تفسیر باطل کرده و توجیه را گسترده اند
بابی حیایی این بدان محراب هم بشکسته اند

هرکس بگوید این نکن با زور رسوا می شود
در فتنه سازی تیزفهم در مکر هم سردسته اند

تبلیغ خدمت بی عمل رسم هیاهو کرده اند
جای قبول راه حق باندی بهم پیوسته اند

دادفرج سرداده و فریاد عجل می زنند
لکن به لجبازی دین همدست شیطان گشته اند

فاتح گزارش را بده درددلت را بازگوی
مسلم به کوفه در ره و نامردمان هم خسته اند

بگذار رسوایی براین قوم جفا غالب شود
اینان به رسوایی خود همت زبالا بسته اند